Albatros Akademi | Arş. Gör. Selma TUFAN

Arş. Gör. Selma TUFAN

Özel Eğitim Alanı

Arş.Gör. SELMA TUFAN

EğitimBilgileri 
Doktora,GaziÜniversitesi,EğitimBilimleriEnstitüsü,ÖzelEğitim(Dr),Türkiye 2016 -DevamEdiyor
YüksekLisans,GaziÜniversitesi,GaziEğitimFakültesi,ÖzelEğitimBölümü,Türkiye 2014 -2016
LisansÇiftAnadal,AnkaraÜniversitesi,EğitimBilimleriFakültesi,ÖzelEğitimBölümü,Türkiye 2008 -2014
Lisans,AnkaraÜniversitesi,EğitimBilimleriFakültesi,ÖzelEğitimBölümü,Türkiye 2005 -2014
YabancıDil er
İngilizce,C2Ustalık

Yaptığı Tezler
YüksekLisans,ŞEMAYADAYALIPROBLEMÇÖZMESTRATEJİSİVEKENDİNİ İZLEMENİNHAFİFDÜZEYDEZİHİN
ENGELLİÖĞRENCİLERİNSÖZLÜMATEMATİKPROBLEMLERİNİÇÖZMEBECERİLERİNEETKİSİ,GaziÜniversitesi,Eğitim
BilimleriEnstitüsü,EğitimBilimleriEnstitüsü,2016

Araştırma Alanları
Eğitim

Akademik Unvanlar / Görevler
AraştırmaGörevlisi,GaziÜniversitesi,GaziEğitimFakültesi,ÖzelEğitim,2013 -DevamEdiyor
Diğer Dergilerde YayınlananMakaleler
I. Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere TamSaatleri Ayırt Etme Becerisinin Öğretiminde Doğrudan
ÖğretimModelinin Etkililiği
TufanS.,TiryakiD.,ArslantekinB.
AnkaraÜniversitesiEğitimBilimleriFakültesiÖzelEğitimDergisi, cilt.21, sa.4, ss.757-787,2020 (ESCI İndekslerine
GirenDergi)
I . The Opinions of FacultyMembers about Noncategorical Special Education Program
BuyukalanFiliz S.,CelikSahinA.,TufanS.,KaraahmetoğluB.
HACETTEPEUNIVERSITESIEGITIMFAKULTESIDERGISI-HACETTEPEUNIVERSITYJOURNALOF EDUCATION,
cilt.33, sa.3, ss.763-775,2018 (ESCI İndekslerineGirenDergi)
I I. Şemaya dayalı strateji ve kendini izlemenin hafif düzeyde zihinsel engel i öğrencilerin sözlü problem
çözme performanslarına etkisi
TUFANS.,AYKUTÇ.
İlköğretimOnline, cilt.17, sa.2, ss.613-641,2018 (DiğerKurumlarınHakemliDergileri)
Kitap &Kitap Bölümleri
I. Gelişimsel Yetersizlikten Etkilenmiş Eğitiminde Özbelirlemeli Davranışları Destekleme
AYKUTÇ.,KAPLANG.,DEMİRTAŞ Ş.,KARAAHMETOĞLUB., IŞITANH.D. ,TUFANS.,APAYDING.,ÇELİKŞAHİNA.
Vize,Ankara,2021
I . Öz Değerlendirme ve Öz Pekiştirme
TufanS.
GelişimselYetersizliktenEtkilenmişÖğrencilerinEğitimindeÖzbelirlemeliDavranışlarıDestekleme,Prof.Dr.Çığıl
Aykut,Prof.Dr.NecdetKarasu,Editör,VizeAkademik,Ankara, ss.113-146,2021
HakemliKongre / SempozyumBildiriKitaplarında Yer Alan Yayınlar
I. ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÖĞRENCİLERE TAMSAATLERİ AYIRT ETME BECERİSİNİN
ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİMYÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ
TUFANS.,TİRYAKİD.,ARSLANTEKİNB.
I . INTERNATIONALACADEMICRESEARCHCONGRES,Antalya,Türkiye,18 -21Kasım2017
I . Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilere TamSaatleri Ayırt Etme Becerisinin Öğretiminde
Doğrudan ÖğretimModelinin Etkililiği
TUFANS.,TİRYAKİD.,ARSLANTEKİNB.
I InternationalAcademicResearchCongress,Antalya/Alanya,Türkiye,18 -21Ekim2017, ss.267
I I. Uygulamadan Polı̇tı̇kaya ErkenMatematı̇k Becerı̇lerinin Desteklenmesı̇
TufanS.,KarasuN.
InternationalAcademicResearchCongress,Antalya,Türkiye,18 -21Ekim2017
IV. ÖGQRENME GÜÇLÜGQÜOLAN VE OLMAYAN ÖGQRENCİLERİN ÇALIŞMA BECERİLERİNE İLİŞKİN
KULLANDIKLARI STRATEJİLER
CEYLANM.,ERSOYSAĞLIKS.,ÖZGÜRYILMAZ Ç.,TUFANS.,AYKUTÇ.
INTERNATIONALACADEMICRESEARCHCONGRESS,ALANYA/ANTALYA,Türkiye,18 -21Ekim2017
V. ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞÖGQRENCİLERE TAMSAATLERİAYIRT ETME BECERİSİNİN
ÖGQRETİMİNDE DOGQRUDAN ÖGQRETİMMODELİNİN ETKİLİLİGQİ
TUFANS.,TİRYAKİD.,ARSLANTEKİNB.
INTERNATIONALACADEMICRESEARCHCONGRESS,Antalya,Türkiye,18 -21Ekim2017
VI. ÖğretimÜyelerinin Öğretmen Adaylarının Seçimi, Yetiştirilmesi veMesleğe Kazandırılmasına İlişkin
Görüşleri
KANYILMAZ E.S. ,TUFANS.,ZELZELEE.B. ,TÜFEKCİAKCANA.
IVnd InternationalEurasianEducationalResearchCongress,Denizli,Türkiye,11 -14Mayıs2017, ss.1150-1151
VI . ÖZEL EĞİTİMALANINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİMÜYELERİNİN ÖZEL EĞİTİMÖĞRETMENLİĞİ LİSANS
PROGRAMLARININ BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
FİLİZ S.,ÇELİKA.,TUFANS.,KARAAHMETOĞLUB.
IX.UluslararasıEğitimAraştırmalarıKongresi,Ordu,Türkiye,11 -14Mayıs2017
VI I. Özel eğitimalanında görev yapan öğretimüyelerinin birleştirilmiş özel eğitimprogramına ilişkin
görüşleri
FİLİZ S.,ÇELİKA.,TUFANS.,KARAAHMETOĞLUB.
TheNinth InternationalCongress ofEducationalResearch,Ordu,Türkiye,11 -14Mayıs2017
IX. Bir Ölçek geliştirme Çalışması: Öğretmenlerin Üstün Zekalılara Yönelik Tutumlarının Ölçümlenmesi
TUFANS.,KARAAHMETOĞLUB.,ÇELİKA.,KANA.
UluslararasıÜstünYetenekliler/ZekalılarKonferansı:YeniYaklaşımlar veEğitimselUygulamalar,Ankara,Türkiye,4
-06Mayıs2017
X. Şemaya DayalıMüdahalenin Hafif Düzeyde Zihinsel Engel i ÖğrencilerinMatematikte Sözlü Problem
Çözme Becerilerine Etkisi The Effect of Schema Based Intervention onMathematicalWord Problem
Solving Skil s of Students with Mild Intel ectual Disabilities
TUFANS.,AYKUTÇ.
ERPAUluslarArasıÖzelEğitimKongresi,Atina,Yunanistan,4 -07Haziran2014, ss.226
XI. The effects of schema based intervention onmathematicalword problemsolving skil s of students
withmild intel ectual disabilities
TUFANS.,AYKUTÇ.
EducationalResearchers andPublicationsAssociation, InternationalCongress onEducation2015,4 -07Temmuz
2015
Desteklenen Projeler
ÖzmenE.R. ,DoğanayBilgiA.,TürksevenC.M. ,SayınA.,TÜBİTAKProjesi,6-14YaşÖğrenmeGüçlüğüRiskiYaşayan
ÖğrencileriBelirlemekİçinDijitalÖlçekHazırlamaVeBireyseleştirilmişEğitimProgramıHazırlama-UygulamaYazılımı
Geliştirilmesi,2020 -2023
ErgülC.,TÜBİTAKProjesi,5YaşGrubuÇocuklarınDil,ErkenOkuryazarlıkveBilişselBecerilerininGelişimselProfilive
OkumaBecerileriniYordamaGücü:3Yıl ıkBoylamsalBir Çalışma,2016 -2019
TÜBİTAKProjesi,GÖRMEENGELLİÖĞRENCİLERİÇİNYÖNELİMVEBAĞIMSIZHAREKETBECERİLERİDEĞERLENDİRME
ARACININ(YÖBDA)GELİŞTİRİLMESİPROJESİ,2015 -2016
Atıflar
ToplamAtıf Sayısı (WOS):1
h-indeksi (WOS):1