Albatros Akademi | Doç. Dr. Meral Ç. Ökçün AKÇAMUŞ

Doç. Dr. Meral Ç. Ökçün AKÇAMUŞ

Özel Eğitim Alanı

Meral Çilem ÖKCÜN AKÇAMUŞ
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi
ÖĞRENİM DURUMU
Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim
Ankara Üniversitesi 2015
Yüksek Lisans
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim
Marmara Üniversitesi 2009
Lisans Eğitim Bilimleri Fakültesi /
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Ankara Üniversitesi 2006
DENEYİM
Öğr. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
2015 AralıkÖğr. Gör. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
2012-2015
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı 2003-2012
İDARİ GÖREVLER
Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı,
Ocak 2018-Devam Ediyor
BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER
International Society on Early Intervention (ISEI)
DERGİLERDE EDİTÖRLÜK/EDİTÖR YARDIMCILIĞI
Editör Yardımcılığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi,
2016 Nisan- Devam Ediyor
ESERLER
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ökcün-Akçamuş, M. Ç, Acarlar, F., Keçeli Kaysılı, B., & Alak, G. (2017). Examination
of the relationship between gestures and vocabulary in children with autism
spectrum disorder at different language stages. Early Child Development and Care,
DOI:10.1080/03004430.2017.1344233.
Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2016). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sosyal
iletişim becerileri ve dil gelişim özellikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(2), 163- 192.
Turan, F. & Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2013). Otistik spektrum bozukluğu olan çocuklarda
taklit becerileri ve taklidin alıcı-ifade edici dil gelişimi ile ilişkilerinin incelenmesi
[An investigation of the imitation skills in children with autism spectrum disorder
and their association with receptive-expressive language development]. Türk
Psikiyatri Dergisi [Turkish Journal of Psychiatry], 24(2), 111-116.
Ökcün, M. Ç. & Akçin N. (2012). A description of a mother’s play guidance for her child
with autism in the process of playing by the rules. Journal of Research in Special
Educational Needs, 12(2), 96-106.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2018). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda taklit oyun
jestler ile sözcük dağarcığının ilişkisi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3),
673-684.
Ökcün-Akçamuş, M. Ç. & Turan, F. (2015). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda
taklit gelişimi ve taklidin gelişimsel rolü. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dergisi, 2(2), 15-31.
Ulusal/Uluslararası Kitap Bölümler
Ökcün, M. Ç. (2016). Zihin yetersizliği: Eğitim ve öğretim süreci. İ. Diken & H.
Bakkaloğlu (Eds.), Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu içinde (ss. 95-
127). Ankara: Pegem Akademi.
BİLDİRİLER
Uluslararası Kongrelerde Sunulan Sözlü/Poster Bildiriler:
Kılıç-Tülü, B., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., & Ergül, C. (2018, Mayıs). Aynı dil
düzeyindeki normal gelişen ve otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sözel
çalışma belleği performanslarının karşılaştırılması. Oral presentation at the Vth
International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Türkiye.
Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Kılıç-Tülü, B., & Ergül, C. (2018, Mayıs). Otizm spektrum
bozukluğu olan çocukların sözel öykülemelerinin makro yapısal özellikleri:
Akranları ile karşılaştırmalı bir çalışma. Oral presentation at the Vth
International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Türkiye.
Şengül, Y., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., & Bakkaloğlu, H., (2018, Mayıs). Otizm spektrum
bozukluğu olan çocuklarda oyun ve taklit becerileri ile alıcı ve ifade edici
sözcük dağarcığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Oral presentation at the Vth
International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Türkiye.
Ökcün-Akçamuş, M., Ç., & Bakkaloğlu, H. (2018, Nisan). Erken çocukluk dönemindeki
otizm spektrum bozukluğu olan çocukları değerlendirme protokolünün
geliştirilme süreci. II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresinde
Sözlü Bildiri, Antalya, Türkiye.
Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Acarlar, F., Alak, G., & Keçeli-Kaysılı, B. (2018, Nisan).
Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için Erken Sosyal İletişim ve Etkileşim
Ölçeği’nin (ESİE) geçerlik güvenirlik çalışması. II. Uluslararası Erken
Çocuklukta Müdahale Kongresinde Sözlü Sunum, Antalya, Türkiye.
Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç Tülü, B., & Demir, Ş.
(2018, Nisan). Anasınıfına devam eden çocukların ev erken okuryazarlık ortamı,
dil gelişimi ve çalışma belleğinin yılsonundaki erken okuryazarlık düzeyini
yordama gücü: Boylamsal bir çalışma. II. Uluslararası Erken Çocuklukta
Müdahale Kongresinde Sözlü Sunum, Antalya, Türkiye.
Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Bahap-Kudret, Z. Demir, E., & Kılıç
Tülü, B. (2018, Mayıs). Sesbilgisel farkındalık ve hızlı isimlendirme: Okuma
başarısını yorduyor mu? 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumunda
Sözlü Bildiri, Ankara, Türkiye.
Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç Tülü, B., & BahapKudret, Z. (2018, Mayıs). Çalışma belleği bileşenlerinin okuma ve yazma
becerilerinin kazanımındaki etkileri. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği
Sempozyumunda Sözlü Bildiri, Ankara, Türkiye.
Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Demir, E., Kılıç Tülü, B., & BahapKudret, Z. (2018, May). Okul öncesi dönemde sosyoekonomik özelliklerin
çalışma belleği performansına etkisi. Paper presented at the VIII. International
Congress on Research in Education (ICRE), Manisa, Turkey.
Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Demir, E., Bahap-Kudret, Z., & Kılıç
Tülü, B., (2018, May). Erken okuryazarlık becerilerinin ediniminde
sosyoekonomik düzeye ilişkin farklılıklar. Paper presented at the VIII.
International Congress on Research in Education (ICRE), Manisa, Turkey.
Kudret, Z. B., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., & Demir, Ş. (2017, October). Özel eğitim
öğretmenlerinin söz öncesi iletişim dönemindeki otizmli çocuklarla yaptıkları
uygulamalar. Paper presented at the 5th International Early Childhood Education
Congress, Ankara, Turkey.
Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç Tülü, B., & Demir, Ş.
(2017, October). Çalışma belleği ve ev erken okuryazarlık ortamı erken
okuryazarlık becerilerinin gelişiminde etkili mi? Türkçe konuşan çocuklar
örneği. Paper presented at the 5th International Early Childhood Education
Congress, Ankara, Turkey.
Ergül, C., Ökcün-Akçamuş M. Ç., Demir E., Akoğlu G, & Sarıca, D. (2017). Anasınıfı
çocuklarının sözcük bilgileri ile çalışma belleği performansları arasındaki
ilişkinin incelenmesi. Paper presented at the 4th International Eurasian
Educational Research Congress, Denizli, Turkey
Ökcün, M. Ç., & Acarlar, F. (2017, Mayıs). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda
türlerine göre taklit becerilerinin sözcük dağarcığı ve sembolik oyun ile
ilişkileri. Paper presented at the IVth International Eurasian Educational
Research Congress, Denizli, Turkey.
Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş M. Ç., & Demir E. (2017, Mayıs). Anasınıfına
devam eden çocuklarda hızlı isimlendirme ve ses bilgisel farkındalık becerileri
ilişkili mi? Okuma başarısını etkileyen temel becerilere bir bakış. Paper session
presented at the International Congress on Political, Economic and Social
Studies, Sarajevo- Bosnia Herzegovina.
Alak, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., & Demir, Ş. (2016, June). The relationship of socialemotional engagement joint attention and imitation with conversational skills of
children with ASD. Poster session presented at the International Society on Early
Intervention Children’s Rights and Early Intervention Conference, Stockholm,
Sweden.
Ulusal Kongrelerde Sunulan Sözlü/Poster Bildiriler:
Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Acarlar, F., Keçeli-Kayısılı, B., & Alak, G., (2015, Aralık).
Farklı dil becerilerine sahip OSB olan çocuklarda jest kullanımının dil ile
ilişkisinin incelenmesi. 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde Sözlü Bildiri, İstanbul,
Türkiye.
Demir, Ş., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Taş, B., & Aksu, H. N. (2015, Aralık). OSB olan
çocuklarda stereotipik davranışların ve sosyal iletişim becerilerinin öğretmenöğrenci ilişkisi, akademik başarı ve sosyal beceriler ile ilişkisi. 25. Ulusal Özel
Eğitim Kongresinde Poster Sunum, İstanbul, Türkiye.
Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Alak, G., Demir, Ş., & Acungil, A. T. (2016, Nisan). OSB olan
çocuklarda erken dönem sözel olmayan sosyal iletişim becerilerinin sohbet
becerileri ile İlişkisi. 3. Uluslararası Katılımlı Erken Çocuklukta Müdahale
Kongresinde Poster Bildiri, Eskişehir, Türkiye.
Turan, F., & Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2013, Mayıs). Otistik spektrum bozukluğu olan
çocuklarda taklit gelişimi ve taklidin alıcı, ifade edici dil ve sembolik oyun gelişimi
ile ilişkilerinin incelenmesi 7. Dil ve konuşma Bozuklukları Kongresinde Poster
Bildiri, Kocaeli, Türkiye
Ökcün, M. Ç., & Akçin, N. (2008, Ekim). Otistik bir çocuğun annesinin kurallı oyunlara
yönelik rehberliğinin betimlenmesi. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde Sözlü
Bildiri, Marmaris, Türkiye
PROJELER
1. Araştırmacı: “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Projesi: Bilişsel Gelişim
Öğretim Programı” Millî Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından “Eğitimde İş Birliği Protokolü” kapsamında
başlatılan proje. (3 Ocak 2017, 30 Nisan 2018-Devam Ediyor).
2. Araştırmacı: “5 Yaş Grubu Çocukların Dil, Erken Okuryazarlık ve Bilişsel
Becerilerinin Gelişimsel Profili ve Okuma Becerilerini Yordama Gücü: 3 Yıllık
Boylamsal Bir Çalışma”. TÜBİTAK tarafından desteklenen 215K027 kodlu
proje. (24 Nisan 2017- 15 Şubat 2018).
3. Araştırmacı: “Development of Early Childhood and Primary Education
Assessment Framework for Children with Disabilities (Engelli Çocuklar için
Erken Çocukluk ve İlkokul Değerlendirme Çerçevesinin Geliştirilmesi)”.
UNİCEF tarafından desteklenen Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme
Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen RFP-TURA-2017-
29/LRPS-9136873 referans numaralı proje. (Devam Ediyor).
ÇEVİRİSİ YAPILAN KİTAP BÖLÜMLERİ
1. Ökcün-Akçamuş (2018). Okuryazarlık ve sözel dil: Erken okuryazarlık edinimi
için çıkarımlar. G. Akoğlu., & C. Ergül (Eds.), Erken okuryazarlık
araştırmaları el kitabı içinde (ss 43-53). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
2. Erken ses bilgisel gelişim ve okuryazarlığın kazanımı. G. Akoğlu., & C. Ergül
(Eds.), Erken okuryazarlık araştırmaları el kitabı (ss 111-125). Ankara: Nobel
Akademik Yayıncılık.
3. Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2017). Bütünleştirme destek modelleri. H.
Bakkaloğlu, & B. Sucuoğlu (Eds.), Okul öncesinde bütünleştirmeyi hayata
geçirme içinde (ss. 21-44). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
4. Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2014). Konuşma dili. Ş. Yücesoy-Özkan (Ed.). Özel
gereksinimli öğrenciler için öğretim stratejileri içinde (ss. 67-116). Ankara:
Nobel Akademik Yayıncılık.
TOPLUM EĞİTİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
(Verdiği Konferanslar / Seminerler, Yürütülen Hizmetiçi Eğitim Programları ve Diğer
Kurum / Kuruluşlarda Eğitim Öğretim Etkinliklerine Katkı)
1. Acarlar, F., Keçeli Kaysılı, B., & Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (4 Kasım 2016). Sözöncesi İletişim Becerilerinin Doğal Bağlamda Öğretimi Söz-öncesi Milieu
Öğretim Yöntemi Çalıştayı. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve
Uygulama Merkezi, Ankara.
2. Keçeli-Kaysılı, B., Acarlar, F., & Ökcün-akçamuş, M. Ç. (31 Mart 2016). Sözöncesi İletişim Becerilerinin Doğal Bağlamda Öğretimi-Milieu Yöntemi.
UDEMKO-Çalıştay, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
3. Ökcün-Akçamuş, M.Ç. (21 Aralık 2017). Özel Gereksinimli Küçük
Çocuklarda Bir Müdahale Aracı: Oyun. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim
Araştırma ve Uygulama Merkezi Etkinliği, Ankara