Albatros Akademi | Prof. Dr. E. Rüya ÖZMEN

Prof. Dr. E. Rüya ÖZMEN

ÖZEL EĞİTİM ALANI

Prof. Dr. EMİNE RÜYA ÖZMEN

Kişisel Bilgiler
E-posta: eruya@gazi.edu.tr
Web: ht ps://avesis.gazi.edu.tr/eruya

EğitimBilgileri
Doktora, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim (Dr),Türkiye 1994 -1998
Yüksek Lisans, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,Türkiye 1984 -1988
Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Bölümü,Türkiye 1979 -1984

Yabancı Diller
İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler
Doktora, Alt özel sınıflardaki öğrencilerin sesliokuduklarıöyküyü anlatma becerisinikazanmalarında doğrudanöğretim
yöntemiyle sunulanbireyseleştirilmiş okuduğunu anlamamateryalininetkililiği (2 cilt),GaziÜniversitesi,EğitimBilimleri
Enstitüsü,ÖzelEğitim(Dr),1998
YüksekLisans,ALTI SEKİZ YAŞ İŞİTMEENGELLİÖĞRENCİLERİNTOPLAMAİŞLEMİNEHAZIRLIKTAKİKAVRAMLARI
GERÇEKLEŞTİRMEDÜZEYLERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ,AnadoluÜniversitesi,SosyalBilimler Enstitüsü,Eğitim
BilimleriAnabilimDalı,1989
Araştırma Alanları
ÖzelEğitim
Akademik Unvanlar / Görevler
Prof.Dr.,GaziÜniversitesi,GaziEğitimFakültesi,ÖzelEğitimBölümü,2011 -DevamEdiyor
Akademik İdariDeneyim
GaziÜniversitesi,GaziEğitimFakültesi,ÖzelEğitimBölümü,2013 -DevamEdiyor
GaziÜniversitesi,GaziEğitimFakültesi,ÖzelEğitimBölümü,2009 -2016

Yönetilen Tezler
ÖZMENE.R. ,Öğrenme güçlüğü riskiolanöğrencilerinakıcıokuma ve okuduğunu anlama becerilerinde zenginleştirilmiş
okuma becerilerimüdahale paketininetkililiği:MüdahaleyeTepkiModeliDüzey-I yaklaşımıuygulaması,Doktora,
U.AKIN(Öğrenci),2020
ÖZMENE.R. ,Orta düzeyde zihinselyetersizliğiolanbir öğrenciye işlevselokuma becerilerininkazandırılmasında
EdmarkOkumaProgramı İşlevselKelimeler SerisiProgramınınetkisi,YüksekLisans,Z.ER(Öğrenci),2020
ÖZMENE.R. ,Öğrenme güçlüğü olanöğrenciler ile düşükve ortalama başarılıolanöğrencilerinmatematikproblemi
çözerkenkulandıklarıbilişsel stratejiler ile üstbilişsel işlevler arasındaki ilişkilerinincelenmesi,Doktora,
U.ÖZKUBAT(Öğrenci),2019
ÖZMENE.R. ,Zihinselyetersizliktenetkilenmiş öğrencilerinve okuma düzeyidüşükolanöğrencilerinakıcıokuma ve
okuduğunu anlama becerilerinde akrandesteklive hedef yönlendirimlibirleştirilmiş okuma stratejisininetkililiği,
Doktora,M.VURAL(Öğrenci),2019
ÖZMENE.R. ,Öğrenme güçlüğü riskgrubunda olananasınıfı çocuklarınınözel iklerininaile ve öğretmengörüşlerine
göre belirlenmesi,YüksekLisans,G.AÇIKGÖZ(Öğrenci),2019
ÖZMENE.R. ,Zihinselyetersizliğiolanöğrencilerinbilgiverenmetinlerianlamalarındametinyapısına dayalı strateji ile
çokögelibilişsel strateji’ninetkililiklerininkarşılaştırılması,Doktora,M.COŞGUN(Öğrenci),2019
ÖZMENE.R. ,Az görenve görenöğrencilerinokuma performanslarınınkarşılaştırılması,Doktora,F.EMRAH(Öğrenci),
2019
ÖZMENE.R. ,Anasınıfına devamedenhafifdüzeyde zihinselyetersizliktenetkilenmiş çocuklarınve aynı sınıfa devam
edenyazı farkındalığıdüşükolançocuklarınyazı farkındalığıbecerileriüzerinde paylaşımlıkitap okumanınetkililiği,
YüksekLisans,D.ASLAN(Öğrenci),2018
ÖZMENE.R. ,Öğrenme güçlüğü olanve olmayanortaokulöğrencilerinde okuduğunu anlamayıetkileyenfaktörlerin
karşılaştırılması:Aracımodel testi,Doktora,H.SANIR(Öğrenci),2017
ÖZMENE.R. ,BİT-KOÇöğretmeneğitimprogramı’nınöğretmenlerinsözöncesidönemMilieuÖğretimYöntemi’ni
uygulamalarında ve downsendromlu çocuklarınamaçlı iletişimdavranışlarınıart ırmada etkisininbelirlenmesi,Doktora,
O.ARSLAN(Öğrenci),2017
ÖZMENE.R. ,Karşılıklı takliteğitimininotizmspektrumbozukluğu olançocuklarıntaklitbecerileriüzerinde etkililiğinin
belirlenmesi,Doktora,G.TÖRET(Öğrenci),2016
ÖZMENE.R. ,Annelerinİşitsel-SözelTerapi teknikleriniuygulamalarında İşitsel-SözelTerapieğitimininetkililiği,Doktora,
Ş.ALTINYAY(Öğrenci),2016
ÖZMENE.R. ,Zihinselyetersizliktenetkilenmiş öğrencilerinve yazmada düşükperformans gösterenakranlarınınöykü
yazma becerilerinde “seç+düzenle+yazve oku -düzelt+paylaş -düzelt” stratejisininetkililiği,Doktora,
Ö.GÜLER(Öğrenci),2016
ÖZMENE.R. ,Paylaşımlıkitap okuma sırasındanormalgelişimgösteren,otizmspektrumbozukluğu ve zihinsel
yetersizliğiolançocuklarınannelerininkulandıklarıetkileşimve dilidestekleme stratejilerininbetimlenmesi,Yüksek
Lisans,A.ÇELİK(Öğrenci),2016
ÖZMENE.R. ,Anla ve çöz! stratejisi’ninhafifdüzeyde zihinselyetersizliğiolanöğrencilerinmatematikproblemi çözme
becerisindekietkisininbelirlenmesi,Doktora,A.KARABULUT(Öğrenci),2015
ÖZMENE.R. ,Özeleğitimsınıfları ile birlikte eğitimortamlarına devameden, zihinselyetersizliktenetkilenmiş
öğrencilerinokuduğunu anlama,okuma hızlarıve okuma hatasıperformanslarınınkarşılaştırılması (Çorumiliörneği),
YüksekLisans,S.KALKAN(Öğrenci),2009
ÖZMENE.R. ,Zihinselyetersizliğiolanöğrencilerinbilgiverenmetinlerianlamalarında uyarlanmış çokögelibilişsel
stratejiöğretimininetkililiği,Doktora,A.DOĞANAY(Öğrenci),2009
SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde YayınlananMakaleler
I. Effectiveness of teaching story-writing strategy to students with intel ectual disabilities and their
non-disabled peers
GulerBulbulO.,ÖZMENE.R.
JOURNALOF INTELLECTUAL&DEVELOPMENTALDISABILITY,2020 (SSCI İndekslerineGirenDergi)
I . Effects of Reciprocal Imitation Training on Social Communication Skil s of Young Children with
AutismSpectrumDisorder
TÖRETG.,ÖZMENE.R.
EGITIMVEBILIM-EDUCATIONANDSCIENCE, cilt.44, sa.199, ss.279-296,2019 (SSCI İndekslerineGirenDergi)
I I. The Effectiveness ofModified Multi-Component Cognitive Strategy Instruction in Expository Text
Comprehension of Students with Mild Intel ectual Disabilities
DOĞANAYBİLGİA.,ÖZMENE.R.
EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY&PRACTICE, cilt.18, sa.1, ss.61-84,2018 (SSCI İndekslerineGirenDergi)
IV. A Case Study: The Implementation of a Problem-SolvingModelwith a Studentwith Reading
Difficulties in Turkey
ÖZMENE.R. ,DOĞANAYBİLGİA.
EDUCATIONANDTREATMENTOF CHILDREN, cilt.39, sa.3, ss.339-357,2016 (SSCI İndekslerineGirenDergi)
V. The Impact ofModified Multi-component Cognitive Strategy Instruction in the Acquisition of
Metacognitive Strategy Knowledge in the Text Comprehension Process of Students with Mental
Retardation
DOĞANAYBİLGİA.,ÖZMENE.R.
KURAMVEUYGULAMADAEGITIMBILIMLERI, cilt.14, sa.2, ss.707-714,2014 (SSCI İndekslerineGirenDergi)
VI. Comparison of Two Different Presentations of Graphic Organizers in Recal ing Information in
Expository Texts with Intel ectual y Disabled Students
ÖZMENE.R.
KURAMVEUYGULAMADAEGITIMBILIMLERI, cilt.11, sa.2, ss.785-793,2011 (SSCI İndekslerineGirenDergi)
VI . Comparing the Effectiveness and Efficiency of Two Methods of Teaching Geometric Shape Concepts
to Students with Mental Retardation
ÖZMENE.R. ,UnalH.
KURAMVEUYGULAMADAEGITIMBILIMLERI, cilt.8, sa.2, ss.669-680,2008 (SSCI İndekslerineGirenDergi)
Diğer Dergilerde YayınlananMakaleler
I. Investigation of Effects of Cognitive Strategies and Metacognitive Functions onMathematical
Problem- Solving Performance of Students with orWithout Learning Disabilities
ÖZKUBATU.,ÖZMENE.R.
InternationalElectronic JournalofElementaryEducation, cilt.13, sa.4, ss.443-456,2021 (DiğerKurumlarınHakemli
Dergileri)
I . Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler ile Düşük ve Ortalama Başarılı ÖğrencilerinMatematik Problemi
Çözerken Kul andıkları Bilişsel ve Üstbilişsel Stratejilerinin Belirlenmesi
ÖZKUBATU.,ÖZMENE.R.
AnkaraÜniversitesiEğitimBilimleriFakültesiÖzelEğitimDergisi,2021 (DiğerKurumlarınHakemliDergileri)
I I. Interaction and Language Scaffolding Strategies Used byMothers of Children with Typical
Development, AutismSpectrumDisorder, and Intel ectual Disability during Shared Book Reading
CelikSahinA.,ÖZMENE.R.
HACETTEPEUNIVERSITESIEGITIMFAKULTESIDERGISI-HACETTEPEUNIVERSITYJOURNALOF EDUCATION,
cilt.36, sa.1, ss.38-52,2021 (ESCI İndekslerineGirenDergi)
IV. Matematik Problemi Çözmede Üstbilişsel DeneyimÖlçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
ÖZKUBATU.,ÖZMENE.R.
OPUSUluslararasıToplumAraştırmalarıDergisi, cilt.16, sa.31, ss.3958-3984,2020 (DiğerKurumlarınHakemli
Dergileri)
V. Mathematical Problem-Solving Processes of Students with Special Needs: A Cognitive Strategy
InstructionModel Solve It
ÖZKUBATU.,KARABULUTA.,ÖZMENE.R.
lnternationalElectronic JournalofElementaryEducation, cilt.12, sa.5, ss.405-416,2020 (DiğerKurumlarınHakemli
Dergileri)
VI. Az Gören Öğrencilerin Okuma Hatalarının Hata Analizi ile İncelenmesi
DEMİRF.E. ,ÖZMENE.R.
MersinÜniversitesiEğitimFakültesiDergisi, cilt.15, sa.3, ss.684-699,2019 (DiğerKurumlarınHakemliDergileri)
VI . Effectiveness of Reciprocal Imitation Training on the Imitation Recognition Abilities of Children with
AutismSpectrumDisorders
TÖRETG.,ÖZMENE.R.
ANKARAUNIVERSITESIEGITIMBILIMLERIFAKULTESIOZEL EGITIMDERGISI-ANKARAUNIVERSITYFACULTYOF
EDUCATIONAL SCIENCES JOURNALOF SPECIAL EDUCATION, cilt.20, sa.1, ss.29-51,2019 (ESCI İndekslerineGiren
Dergi)
VI I. international electronic journal of elementary education
KARABULUTA.,ÖZMENE.R.
Ef ectof “Understand and Solve!” StrategyInstructiononMathematicalProblemSolving of StudentswithMild
IntelectualDisabilities, cilt.11, sa.2, ss.77-90,2018 (DiğerKurumlarınHakemliDergileri)
IX. Bilgi VerenMetinleri Anlama:Metin Yapısına Dayalı Stratejilerin Kul anımı
başarm.,ÖZMENE.R.
AnaDiliEğitimiDergisi, cilt.6, ss.1179-1195,2018 (DiğerKurumlarınHakemliDergileri)
X. Üstün yetenekli ve ortalama başarı düzeyinde olan öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyleri ve
okuduğunu anlama stratejilerinin karşılaştırılması.
MısırlıTaşdemir ö.,ÖZMENE.R.
mil ieğitimdergisi,2018 (DiğerKurumlarınHakemliDergileri)
XI. Analysis ofMathematical ProblemSolving Process of Students with Learning Disability:
Implementation of Think Aloud Protocol
ÖZKUBATU.,ÖZMENE.R.
ANKARAUNIVERSITESIEGITIMBILIMLERIFAKULTESIOZEL EGITIMDERGISI-ANKARAUNIVERSITYFACULTYOF
EDUCATIONAL SCIENCES JOURNALOF SPECIAL EDUCATION, cilt.19, sa.1, ss.155-180,2018 (ESCI İndekslerine
GirenDergi)
XI . Identifying Interventions for Improving Letter Formation A Brief Experimental Analysis of Students
with Intel ectual Disabilities
ÖZMENE.R. ,ATBAŞIZ.
InternationalElectronic JournalofElementaryEducation, cilt.9, sa.1, ss.197-209,2016 (DiğerKurumlarınHakemli
Dergileri)
XI I. Reciprocal Imitation Training for Children with AutismSpectrumDisorders
ToretG.,ÖZMENE.R.
ANKARAUNIVERSITESIEGITIMBILIMLERIFAKULTESIOZEL EGITIMDERGISI-ANKARAUNIVERSITYFACULTYOF
EDUCATIONAL SCIENCES JOURNALOF SPECIAL EDUCATION, cilt.17, sa.3, ss.377-394,2016 (ESCI İndekslerine
GirenDergi)
XIV. Uyarlanmış bilişsel strateji öğretiminin öykü yazmada uygulanması Zihinsel yetersizliği olan bir
öğrenci ile vaka çalışması
ÖZMENE.R. ,GÜREL SELİMOĞLUÖ.,mözlemş.
ankara üniversitesieğitimbilimleri fakültesiözeleğitimdergisi, cilt.16, sa.2, ss.149-164,2015 (DiğerKurumların
HakemliDergileri)
XV. Implementation ofModified Cognitive Strategy Instruction on StoryWriting: A Case Study with a
Studentwith Intel ectual Disability
ÖZMENE.R. ,SelimogluO.G. ,SimsekM.O.
ANKARAUNIVERSITESIEGITIMBILIMLERIFAKULTESIOZEL EGITIMDERGISI-ANKARAUNIVERSITYFACULTYOF
EDUCATIONAL SCIENCES JOURNALOF SPECIAL EDUCATION, cilt.16, sa.2, ss.149-171,2015 (ESCI İndekslerine
GirenDergi)
XVI. Erken çocukluk döneminde otizmspektrumbozukluğu olan çocuklarda taklit becerileri
TÖRETG.,ÖZMENE.R.
ankara üniversitesieğitimbilimleriözeleğitimdergi , cilt.15, sa.3, ss.51-66,2014 (DiğerKurumlarınHakemli
Dergileri)
XVI . Öğrenme problemleri Önlenmesi ve düzeltilmesi Bir Model Önerisi
ÖZMENE.R.
yeni türkiye, sa.59, ss.1321-1332,2014 (DiğerKurumlarınHakemliDergileri)
XVI I. Zihinsel Engel i Öğrencilerde Aşamali Dikte Tekniğinin Hece Sonundaki Ünsüzü Doğru Okumada
Etkililiği
ÖZMENE.R. ,DOĞANAYBİLGİA.
Mil iEğitimDergisi, cilt.33, sa.166, ss.45-56,2005 (DiğerKurumlarınHakemliDergileri)
Kitap &Kitap Bölümleri
I. El-Göz Koordinasyonu ve Yazmaya Hazırlık
DoğanayBilgiA.,ÖzmenE.R. ,AçıkgözG.,Er Z.
MEBYayınları,Ankara,2020
I . Erken Okuryazarlık (1. Kademe)
DoğanayBilgiA.,ÖzmenE.R. ,AçıkgözG.,Er Z.
MEB,Ankara,2020
I I. Öğrenmeye Hazırlık İşitsel Algı
ÖzmenE.R. ,DoğanayBilgiA.,AçıkgözG.,Er Z.
MEB,Ankara,2020
IV. Öğrenmeye Hazırlık – Görsel Algı (1. KİTAP)
ÖzmenE.R. ,DoğanayBilgiA.,AçıkgözG.,Er Z.
MEB,Ankara,2020
V. İŞLEVSEL OKUMA YAZMA (4 KİTAP): GÜNLÜK YAŞAMIM- SOSYAL YAŞAMIM/İŞ VEMESLEK YAŞAMIM
/ EĞLENCE VE BOŞ ZAMANLARIM
DOĞANAYBİLGİA.,ÖZMENE.R. ,AÇIKGÖZG.,ERZ.
MEB,Ankara,2020
VI. TÜRKÇE 1 (I.Kademe)
ÖzmenE.R. ,DoğanayBilgiA.,AçıkgözG.,Er Z.
MEBYayınları,Ankara,2020
VI . İLK OKUMA -YAZMA SETİ (5 KİTAP)
DOĞANAYBİLGİA.,ÖZMENE.R. ,AÇIKGÖZG.,ERZ.
MEB,Ankara,2020
VI I. TÜRKÇE II (3 Kitap)
DOĞANAYBİLGİA.,ÖZMENE.R. ,AÇIKGÖZG.,ERZ.
MEB,2020
IX. HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
ÖZMENE.R. ,AYKUTÇ.
İlköğretimdeKaynaştırma,Diken, İbrahimH.,Editör,PegemAkademiYayıncılık,Ankara, ss.480-515,2020
X. Öğrenme Güçlüğünün Tanılanması ve Karşılaşılan Sorunlar
AKINU.,ÖZMENE.R.
ÖĞRENMEGÜÇLÜĞÜVEÖZEL YETENEK,Prof.Dr.AyşegülAtaman,Prof.Dr.EmineRüyaÖzmen,Editör,Vize
Akademik,Ankara, ss.21-35,2020
XI. Öğretimilkeleri ve öğretimsel uyarlamalar
ÖZMENE.R.
Temeleğitimöğretmenleri içinkaynaştırma uygulamalarıve özeleğitim,AyşegülAtaman,Editör,vize,Ankara,
ss.177-216,2012
XI . Fen Bilgisi Öğretimi
KarakoçT.,ÖzmenE.R.
İlköğretimdeKaynaştırma,Doç.Dr. İbrahimH.Diken,Editör,PegemAYayıncılık,Ankara, ss.520-556,2010
XI I. Fen bilgisi öğretimi
ÖZMENE.R. ,KARAKOÇT.
İlköğretimdeKaynaştırma, İbrahimH.Diken,Editör,PegemAkademi, ss.520-556,2010
XIV. Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi
AYKUTÇ.,ÖZMENE.R.
İlköğretimdeKaynaştırma, İbrahimH.Diken,Editör,PegemAkademi, ss.479-518,2010
XV. Özel Eğitimin Etkisi ve Etkililiği Temel Araştırması
ÖZBAYY.,ÖZMENE.R. ,TUNCERA.T. ,ALTUNAYB.
MİLLİEĞİTİMBAKANLIĞI,Ankara,2007
HakemliKongre / SempozyumBildiriKitaplarında Yer Alan Yayınlar
I. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ RİSK GRUBUNDA OLAN ANASINIFI ÇOCUKLARININ ÖZELLİKLERİNİN AİLE VE
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ
AÇIKGÖZG.,ÖZMENE.R.
30.ULUSALÖZEL EĞİTİMKONGRESİ,Türkiye,16 -18Ekim2020
I . Çok Ögeli Bir Strateji Tanıtımı: Akran Destekli ve Hedef Yönlendirimli Birleştirilmiş Okuma Stratejisi
VURALM.,ÖZMENE.R.
30.ULUSALÖZEL EĞİTİMKONGRESİ,Türkiye,16Ekim2020
I I. Öğrenme Güçlüğü Risk Grubunda Olan Anasınıfı Çocuklarının Özel iklerinin Aile ve Öğretmen
Görüşlerine Göre Belirlenmesi
AÇIKGÖZG.,ÖZMENE.R.
30.UlusalÖEK,Türkiye,16Ekim2020
IV. Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Ortaokul Öğrencilerinin Kul andıkları Okuduğunu
AnlamaStratejilerinin Karşılaştırılması
ÖzmenE.R. ,BilgiçH.C. ,ÖzdemirKılıçM.
VI . INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONALRESEARCHCONGRESS,Eskişehir,Türkiye,10 -13Eylül2020,
ss.1122-1124
V. Az Gören ve Gören Öğrencilerin Okuma Performanslarının Karşılaştırılması
DEMİRF.E. ,ÖZMENE.R.
EJER2020,10 -13Eylül2020
VI. Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilerin ve Okuma Düzeyi Düşük Olan Öğrencilerin Akıcı
Okuma ve Okuduğunu Anlama Becerilerinde Akran Destekli Hedef Yönlendirimli Birleştirilmiş Okuma
Stratejisi’xxnin Etkililiği
VURALM.,ÖZMENE.R.
EJER2020,10 -13Eylül2020
VI . Öğrenme Güçlüğü Riski olan Öğrencilerin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Becerilerinde
Zenginleştirilmiş Okuma BecerileriMüdahale Paketinin Etkililiği:Müdahaleye TepkiModeli Düzey-II
Yaklaşımı Uygulaması
AKINU.,ÖZMENE.R.
EJER2020,10 -13Eylül2020
VI I. Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Bilgi VerenMetinleriAnlamalarındaMetin Yapısına Dayalı
Strateji İle Çok Ögeli Bilişsel Strateji’nin EtkililiklerininKarşılaştırılması,
başarm.,ÖZMENE.R.
29.UlusalÖzelEğitimKongresi,Aydın,Türkiye,7 -09Kasım2019
IX. Okul Öncesinde Dönemde Öğrenme Güçlüğü Risk Grubunda Olan ÇocuklarıBelirlemek için
Göstergeler
AÇIKGÖZG.,ÖZMENE.R.
17.UluslararasıSınıfÖğretmenliğiSempozyumu,Ankara,Türkiye,11 -14Nisan2018
X. Karşılıklı Taklit Eğitimi’nin Taklit Edildiğinin Farkına Varma Davranışları Üzerindeki Etkililiği
TÖRETG.,ÖZMENE.R.
ULUSLARARASIKATILIMLI27.ÖZEL EĞİTİMKONGRESİ,8 -11Kasım2017
XI. Türkiye’de Kaynaştırma Uygulamaları: Sorunlar ve ÇözümÖnerileri.
ÖZMENE.R.
UlusalKaynaştırmaUygulamalarıEylemPlanı (UKEP) Çalıştayı,Türkiye,6 -10Kasım2017
XI . Öğrenme Güçlüğü olan ve Olmayan Ortaokul Öğrencilerinde Okuduğunu AnlamayıEtkileyen
Faktörlerin Karşılaştırılması: AracıModel Testi
SANIRH.,ÖZMENE.R.
UluslararasıKatılımlı27.ÖzelEğitimKongresi,Samsun,Türkiye,8 -10Kasım2017
XI I. Annelerin İşitsel-Sözel Terapi Tekniklerini Uygulamalarında İşitsel-Sözel Terapi Eğitiminin Etkililiği
ALTINYAYŞ.,ÖZMENE.R.
UluslararasıKatılımlı27.ÖzelEğitimKongresi,8 -10Kasım2017
XIV. Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerde Bilişsel Strateji Uygulamaları
ÖZMENE.R.
LefkeAvrupa üniversitesiÖÇEMEtkinliği,Kıbrıs (Kktc),03Kasım2017
XV. Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerde Akademik Becerilerin Öğretimi: Bilişsel Strateji Uygulamaları
ÖZMENE.R.
AnkaraÜniversitesiÖzelEğitimAraştırıma veUygulamaMerkeziEkimAyıEtkinliği,Türkiye,26Ekim2017
XVI. Paylaşımlı Kitap Okumanın Okul Öncesi DönemÇocuklarının Erken Okuryazarlık Becerileri
Üzerindeki Etkisi
ASLAND.,ÖZMENE.R.
UluslararasıOkulÖncesiEğitimKongresi,Ankara,Türkiye,18 -21Ekim2017
XVI . Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Öğrencilerin Yazılı İfade Becerisi ve Yazma Süreci Bilgilerinin
Karşılaştırılması
ÖZMENE.R. ,TAŞLIBEYAZH.F. ,ÖZGÜRYILMAZ Ç.,DEMİRYÜREKP.
10.ULUSLARARASITÜRKÇENİNEĞİTİMİ-ÖĞRETİMİKURULTAYI,28 -30Eylül2017
XVI I. Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama DüzeylerininMetin Anlama Stratejilerine Dayalı
Yordanması
SANIRH.,ÖZMENE.R.
UTEOKOkanÜniverstiesi, İstanbul,Türkiye,28 -30Eylül2017
XIX. The Efficancy ofMothers’ Auditory-Verbal Therapy Practices onWord Production and Vocabulary
Development of Children with Hearing Impariment
ALTINYAYŞ.,ÖZMENE.R.
11thAsiaPacific SymposiumonCochlear Implants andRelated Sciences,FAMAGUSTA,Kıbrıs (Kktc),19 -22Eylül
2017
XX. İşitme Engel i Çocukların Sözcük Üretimi ve Sözcük Dağarcıklarının Gelişimine Annelerinin İşitselSözel Terapi Tekniklerini Uygulamalarının Etkisi
ALTINYAYŞ.,ÖZMENE.R.
IVth InternationalEurasianEducationalResearchCongress,11 -14Mayıs2017
XXI. Öğrenme Güçlüğü Olan ÖğrencilerinMatematik Problemi Çözme Süreçlerinin İncelenmesi: Sesli
Düşünme Protokolü Uygulaması
ÖZKUBATU.,ÖZMENE.R.
IX.UluslararasıEğitimAraştırmalarıKongresi,Ordu,Türkiye,11 -14Mayıs2017
XXI . Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere UygulananMatematikMüdahalelerinin İncelenmesi
ÖZKUBATU.,ÖZMENE.R.
IX.UluslararasıEğitimAraştırmalarıKongresi,Ordu,Türkiye,11 -14Mayıs2017
XXI I. PAYLAŞIMLI KİTAP OKUMA SIRASINDA NORMAL GELİŞİMGÖSTEREN, OTİZMSPEKTRUMBOZUKLUĞU
VE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN KULLANDIKLARI ETKİLEŞİMVE DİLİ
DESTEKLEME STRATEJİLERİNİN BETİMLENMESİ
ÇELİKA.,ÖZMENE.R.
IX.UluslararasıEğitimAraştırmalarıKongresi,Ordu,Türkiye,11 -14Mayıs2017
XXIV. KARŞILIKLI TAKLİT EĞİTİMİ’xxNİN TAKLİT EDİLDİĞİNİN FARKINA VARMA DAVRANIŞLARI
ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ
TÖRETG.,ÖZMENE.R.
9.UluslararasıEğitimAraştırmalarıKongresi,Ordu,Türkiye,11 -14Mayıs2017
XXV. The Effectiveness of Auditory-Verbal Therapy training inMothers’ Applications of Auditory-Verbal
Therapy Techniques
ALTINYAYŞ.,ÖZMENE.R.
3rd InternationalConference onSocialSciencesEducationResearch,ROMA,27 -29Nisan2017
XXVI. Determining The Effectiveness Of Reciprocal Imitation Training On Imitation Skil s Of ChildrenWith
AutismSpectrumDisorders
TÖRETG.,ÖZMENE.R.
IRIConference onEducationand Society:Culture,Society,Business,Budapest,Hungary.,Macaristan,27 -28Kasım
2016
XXVI . Paylaşımlı Kitap Okuma Sırasında Kul anılan Stratejilerin Belirlenmesi Paylaşımlı Kitap Okuma
Dereceleme Ölçeği
ÇELİKA.,ÖZMENE.R.
UlusalÖzelEğitimKongresi,AnadoluÜniversitesi,Eskişehir,Türkiye,5 -08Ekim2016
XXVI I. Effectiveness of Pick OrganizeWrite and Read Edit Share Revise Strategy on StoryWriting of
Children with Intel ectual Disability and Their Peers Underperforming inWriting
GÜLERBÜLBÜLÖ.,ÖZMENE.R.
WorldCongress onSpecialNeedsEducation(WCSNE-2016)TempleUniversity,Philadelphia,USA,AmerikaBirleşik
Devletleri,16 -19Ağustos2016
XXIX. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler Sınıf ortamında yapılacaklar
ÖZMENE.R.
MersinDisleksiÖğrenmeGüçlüğüDerneği,Türkiye,02Haziran2016
XXX. OtizmSpektrumBozukluğu Olan Çocukların Sosyal İletişimBecerilerinin Geliştirilmesi Karşılıklı
Taklit Eğitimi ile Örnek Olay Çalışması
TÖRETG.,ÖZMENE.R.
3.UluslararasıAvrasyaEğitimAraştırmalarıKongresi,Muğla,31Mayıs -03Haziran2016
XXXI. Anla Ve Çöz Stratejisi nin Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan ÖğrencilerinMatematik Algıları
Matematiğe VeMatematik Problemi Çözmeye İlişkin Tutumlarına Etkisinin Belirlenmesi
KARABULUTA.,ÖZMENE.R.
.UluslararasıAvrasyaEğitimAraştırmalarıKongresi,Muğla.,31Mayıs -03Haziran2016
XXXI . Anla Ve Çöz Stratejisi nin Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan ÖğrencilerinMatematik Problemi
Çözme Becerisindeki Etkisinin Belirlenmesi
KARABULUTA.,ÖZMENE.R.
Ef ective LeadershipAndManagement inInclusive Schools:TeacherTrainingAndVocationalEducation,ArtsAnd
Sports (ELMİS)Konya.,12 -15Mayıs2016
XXXI I. OtizmSpektrumBozukluğu Olan Çocuklarda Karşılıklı Taklit Eğitimi
TÖRETG.,ÖZMENE.R.
Ef ective LeadershipAndManagement inInclusive Schools:TeacherTrainingAndVocationalEducation,ArtsAnd
Sports (ELMİS)Konya.,12 -15Mayıs2016
XXXIV. Anla Ve Çöz Stratejisi nin Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan ÖğrencilerinMatematik Problemi
Çözme Strateji Bilgileri Kul anımı Ve Kontrolüne Yönelik Etkisinin Belirlenmesi
KARABULUTA.,ÖZMENE.R.
5.UluslararasıKıbrısEğitimAraştırmalarıKongresi,KyneriaKuzeyKıbrıs.,31Mart -02Nisan2016
XXXV. Seç Düzenle Yaz ve Oku Düzelt Paylaş Düzelt Yazılı İfade ÖğretimStratejisinin Öğrenci Görüşleri
Açısından İncelenmesi
GÜLERBÜLBÜLÖ.,ÖZMENE.R.
5.UluslararasıKıbrısEğitimAraştırmalarıKongresiKyneriaKuzeyKıbrıs,31Mart -02Nisan2016
XXXVI. Öğrenme Problemleri Önlenmesi ve Düzeltilmesi
ÖZMENE.R.
disleksiöğrenme güçlüğünde güncelyaklaşımlar ve gelecekhedeflerinbelirlenmesi çalıştayı,Antalya,Türkiye,26 –
27Kasım2015
XXXVI . Öğrenme Problemleri Önlenmesi ve DüzeltilmesiBir Model Önerisi
ÖZMENE.R.
etimesgut rehberlikaraştırmamerkezi,Ankara,Türkiye,19Kasım2015
XXXVI I. Erken Çocukluk Döneminde Paylaşımlı Resimli Kitap Okuma Sırasında Kul anılan Stratejiler ve
İşlevlerinin Tartışılması
ÇELİKA.,ÖZMENE.R.
Uluslararasıkatılımlı I I.Çocukgelişimive eğitimikongresi,11 -13Mayıs2015
XXXIX. Erken Çocukluk Döneminde OtizmSpektrumBozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Becerileri
TÖRETG.,ÖZMENE.R.
24.ÖzelEğitimKongresi,Edirne,Türkiye,25 -27Eylül2014
XL. Doğrudan ÖğretimModeli nin öğretimteknolojileri ile birlikte kul anımı zihinsel engel i çocuklar için
neler vaat ediyor
TUFANM.,YILDIRIMİ.S. ,ALTUNAYB.,ÖZMENE.R.
8.UluslararasıBilgisayar veÖğretimTeknolojileriSempozyumu (8th InternationalComputer&Instructional
Technologies Symposium),Edirne,Türkiye,18 -20Eylül2014
XLI. Doğrudan ÖğretimModeli nin ÖğretimTeknolojileri İle Birlikte Kul anımı Zihinsel Engel i Çocuklar
İçin Neler Vaat Ediyor
TUFANM.,YILDIRIMİ.S. ,altunayb.,ÖZMENE.R.
8.UluslararasıBilgisayar veÖğretimTeknolojileriSempozyumu,Edirne,Türkiye,18 -20Eylül2014
XLI . Okuma Güçlüğünün Düzeltilmesi Bir Deneysel Analiz Örneği
ÖZMENE.R.
7.UluslararasıTürkçeninEğitimiÖğretimiKurultayı,Muğla,Türkiye,19 -21Haziran2014
XLI I. Üstün Yetenekli ve Normal GelişimGösteren Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Düzeyleri ve
Kul andıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri Bakımından Karşılaştırılması
mısırlı taşdemir ö.,ÖZMENE.R.
UluslararasıTürkçeninEğitimiÖğretimiKurultayı,Muğla,Türkiye,19 -21Haziran2014
XLIV. Cümle tamamlama seçenek sunma soru sormamodel olma tekniklerinin kul anımı ile hikâye kitabı
okuma bir müdahale çalışması
ARSLANARMUTCUO.,ÖZMENE.R.
23 özeleğitimkongresi,Bolu,Türkiye,30Ekim-01Kasım2013
XLV. Zihinsel Engel iler Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Gazi Öğretmenlik UygulamasıModelinin Öğretmen
Adaylarının ÖğretimBecerilerine Etkisinin Belirlenmesi
ÖzmenE.R. ,AykutÇ.,DayıE.,KarasuN.,AlptekinS.,TavilY.Z. ,TimuçinE.U. ,ArslanArmutçuO.,GülerBülbülÖ.,
ŞimşekÖ.M. ,etal.
22.ÖzelEğitimKongresi,Trabzon,Türkiye,11 -12Ekim2012
XLVI. Öğretmen Adaylarının Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı Uygulama Performanslarının Betimlenmesi
ÖzmenE.R. ,AykutÇ.,DayıE.,KarasuN.,AlptekinS.,TavilY.Z. ,TimuçinE.U. ,ArslanArmutçuO.,GülerBülbülÖ.,
ŞimşekÖ.M. ,etal.
22.ÖzelEğitimKongresi,Trabzon,Türkiye,11 -12Ekim2012
XLVI . İşitme Engel i Öğrencilerin Öykü Anlama Becerisinde İki farklı Okuma TekniğininEtkililiklerinin
Karşılaştırılması
ALTINYAYŞ.,ÖZMENE.R.
21.UlusalÖzelEğitimKongresi,Türkiye,20 -22Ekim2011
XLVI I. Kısa Deneysel Analizle Az Gören Öğrencilerde Okuma Hızında Etkiliği Olan SağaltımYönteminin
Seçimi
ÖZMENE.R. ,ÇAKMAKS.,KARAKOÇT.,ÖZDEMİRS.
Uluslararası5.BalkanEğitimveBilimKongresi,Edirne,Türkiye,01Ekim2009
XLIX. Kısa Deneysel Analizle Az Gören Öğrencilerin Okuma Hızının Artırılmasında Ayrı ve Birleştirilmiş
Olarak Sunulan Beceri ve Performans Temel i SağaltımTekniklerinden Etkili Olanın Belirlenmesi
ÖZMENE.R. ,ÇAKMAKS.,KARAKOÇT.,ÖZDEMİRS.
1.UluslarasıEğitimAraştırmalarıKongresi,Çanakkale,Türkiye,01Mayıs2009
Desteklenen Projeler
DOĞANAYBİLGİA.,ÖZMENE.R. ,CBStratejiveBütçeBaşkanlığı (KalkınmaBakanlığı) Projesi,Rehabilitasyon
MerkezlerininDisleksiliBireylereKatkısıVelilerinBeklentileriveBuKuruluşlarınVerimlilikAnalizi,2015 -2016
ÖZMENE.R. ,YükseköğretimKurumlarıDestekliProje,ZİHİNSEL YETERSİZLİKTENETKİLENMİŞÖĞRENCİLERİNÖYKÜ
YAZMABECERİLERİNDE“SEÇ+DÜZENLE+YAZVEOKU-DÜZELT+PAYLAŞ-DÜZELT” STRATEJİSİNİNETKİLİLİĞİ,2011 –
2015
Atıflar
ToplamAtıf Sayısı (WOS):15
h-indeksi (WOS):2