Albatros Akademi | Doç. Dr. Arzu Doğanay BİLGİ

Doç. Dr. Arzu Doğanay BİLGİ

ÖZEL EĞİTİM ALANI

Doç. Dr. ARZU DOĞANAY BİLGİ

Kişisel Bilgiler
E-posta: arzudb@gazi.edu.tr
Web: ht ps://avesis.gazi.edu.tr/arzudb

EğitimBilgileri
Doktora,GaziÜniversitesi,EğitimBilimleriEnstitüsü,ZihinEngel iler Eğitimi (Dr),Türkiye 2004 -2009
YüksekLisans,GaziÜniversitesi,EğitimBilimleriEnstitüsü,ÖzelEğitim(Yl) (Tezli),Türkiye 1999 -2002
Lisans,GaziÜniversitesi,GaziEğitimFakültesi,ÖzelEğitimBölümü,Türkiye 1990 -1994

Yaptığı Tezler
Doktora,Zihinselyetersizliğiolanöğrencilerinbilgiverenmetinlerianlamalarında uyarlanmış çokögelibilişsel strateji
öğretimininetkililiği,GaziÜniversitesi,EğitimBilimleriEnstitüsü,ZihinEngel iler Eğitimi (Dr),2009
YüksekLisans,Uygunolmayandavranışı,uygundavranışıödülendirmeninişaretiolarakkulananöğretimmateryalinin
öğretmenödülerininart ırılmasına etkisi,GaziÜniversitesi,EğitimBilimleriEnstitüsü,ÖzelEğitim(Yl) (Tezli),2002

Araştırma Alanları
SosyalveBeşeriBilimler,Eğitim,ÖzelEğitim

Akademik Unvanlar / Görevler
Doç.Dr.,GaziÜniversitesi,GaziEğitimFakültesi,ÖzelEğitim,2012 -DevamEdiyor
Akademik İdariDeneyim
MerkezMüdür Yardımcısı,GaziÜniversitesi,AraştırmaVeUygulamaMerkezleri,ÖğrenmeGelişimEğitimUygulamaVe
AraştırmaMerkezi,2021 -2023

VerdiğiDersler
ÖzelEğitimdeTürkçeÖğretimi,Lisans,2017 -2018,2018 -2019,2019 -2020,2020 -2021
ZihinEngel ilereMatematikÖğretimi,Lisans,2011 -2012,2012 -2013,2013 -2014,2014 -2015,2015 -2016,2016 –
2017,2017 -2018,2018 -2019,2019 -2020
ÖzelEğitim,Lisans,2016 -2017,2017 -2018
ÖzelEğitimdeBütünleştirme,Lisans,2017 -2018
OKULDENEYİMİVEKAYNIŞTIRMAUYGULAMALARI,Lisans,2016 -2017,2017 -2018
ÖzelEğitimdeOkulveKurumDeneyimi,Lisans,2017 -2018
ÖzelEğitimKurumlarındaGözlem,Lisans,2017 -2018
ÖzelEğitimdeTürkçeÖğretimi,Lisans,2017 -2018
ÖzelEğitimdeOkuma veYazmaÖğretimi,Lisans,2017 -2018
ERKENOKURYAZARLIK,Lisans,2016 -2017,2017 -2018

Yönetilen Tezler
DOĞANAYBİLGİA.,Yazıca ZenginleştirilmişOyununAnaokulunaDevamEdenZihinselEngel iÖğrencilerinYazı
FarkındalığıBecerilerineEtkisi,M.Demir(Öğrenci),2016
SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde YayınlananMakaleler
I. Effectiveness of Cumulative Repeated Storybook Reading onWord Production in Children with
Developmental Disabilities
DOĞANAYBİLGİA.,OzmenE.R.
INTERNATIONAL JOURNALOFDISABILITYDEVELOPMENTANDEDUCATION,2020 (SSCI İndekslerineGiren
Dergi)
I . Evaluating the effect of parent reading interventions on improving reading fluency of students with
reading difficulties
DOĞANAYBİLGİA.
BEHAVIORAL INTERVENTIONS, cilt.35, sa.2, ss.217-233,2020 (SSCI İndekslerineGirenDergi)
I I. The Effectiveness ofModified Multi-Component Cognitive Strategy Instruction in Expository Text
Comprehension of Students with Mild Intel ectual Disabilities
DOĞANAYBİLGİA.,ÖZMENE.R.
EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY&PRACTICE, cilt.18, sa.1, ss.61-84,2018 (SSCI İndekslerineGirenDergi)
IV. A Case Study: The Implementation of a Problem-SolvingModelwith a Studentwith Reading
Difficulties in Turkey
ÖZMENE.R. ,DOĞANAYBİLGİA.
EDUCATIONANDTREATMENTOF CHILDREN, cilt.39, sa.3, ss.339-357,2016 (SSCI İndekslerineGirenDergi)
V. The Impact ofModified Multi-component Cognitive Strategy Instruction in the Acquisition of
Metacognitive Strategy Knowledge in the Text Comprehension Process of Students with Mental
Retardation
DOĞANAYBİLGİA.,ÖZMENE.R.
KURAMVEUYGULAMADAEGITIMBILIMLERI, cilt.14, sa.2, ss.707-714,2014 (SSCI İndekslerineGirenDergi)
Diğer Dergilerde YayınlananMakaleler
I. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazı Farkındalığı Becerilerini Değerlendirme Aracı’nın Geçerlik
ve Güvenirlik Çalışması
DOĞANAYBİLGİA.,ASLAND.,AÇIKGÖZG.
AnaDiliEğitimiDergisi, cilt.8, sa.1, ss.24-43,2020 (DiğerKurumlarınHakemliDergileri)
I . Yazıca Zenginleştirilmiş Oyunun Anaokuluna DevamEden Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilerin Yazı
Farkındalığı Becerilerine Etkisi
DemirM.,DOĞANAYBİLGİA.
İlköğretimOnline, cilt.17, sa.1, ss.450-468,2018 (DiğerKurumlarınHakemliDergileri)
I I. Zihinsel Engel i Öğrencilerde Aşamali Dikte Tekniğinin Hece Sonundaki Ünsüzü Doğru Okumada
Etkililiği
ÖZMENE.R. ,DOĞANAYBİLGİA.
Mil iEğitimDergisi, cilt.33, sa.166, ss.45-56,2005 (DiğerKurumlarınHakemliDergileri)
Kitap &Kitap Bölümleri
I. Farklılaştırılmış Öğretimve Uyarlamalar
DoğanayBilgiA.,ÖzmenE.R.
ÖğrenmeGüçlüğü veÖzelYetenek,E.RüyaÖzmen,AyşegülAtaman,Editör,VizeAkademik,Ankara, ss.69-85,2020
I . Sayı Hissi ve Sayma
DOĞANAYBİLGİA.
ÖzelEğitimdeMatematik,Alptekin,Serpil,Editör,EğitenKitap,Ankara, ss.79-116,2019
I I. Öğrenme Güçlüğü Sınıf İçi Destek Seti: Okuma Yazmada Öğretimsel Stratejiler
DoğanayBilgiA.
EğitenKitapYayınları,Ankara,2017
IV. Okuma Öğretimi
DoğanayBilgiA.,ÖzmenE.R.
İlköğretimdeKaynaştırma, İbrahimDiken,Editör,PegemAYayıncılık,Ankara, ss.361-401,2010
HakemliKongre / SempozyumBildiriKitaplarında Yer Alan Yayınlar
I. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazı Farkındalığı Becerilerini Değerlendirme Aracı’nın Geçerlik
ve Güvenirlik Çalışması
DOĞANAYBİLGİA.,ASLAND.,AÇIKGÖZG.
5.UluslararasıOkulÖncesiEğitimKongresi,Ankara,Türkiye,18 -21Ekim2017
I . Special Education Teachers’ Knowledge Level on Early Literacy Skil s, Environment Arrangements
and ClassroomPractices
DoğanayBilgiA.,AslanD.
3rd InternationalConference onSocialScience andEducationResearch,Rome, İtalya,27 -29Nisan2017
I I. The Examination of theMaster’s Theses and Doctoral Dissertations on the Area of Learning
Disabilities in Turkey: Content Analysis
DoğanayBilgiA.,AçıkgözG.,AslanD.
3rd InternationalConferance onSocialScience andEducationReceaech,Rome, İtalya,27 -29Nisan2017, ss.88
IV. Development of Orientation and Mobility Skil Assessment Tool (OMSAT/YOBDA ) for Visual y
Impaired Students
ARSLANTEKİNB.,DOĞANAYBİLGİA.,BÜYÜKÖZTÜRKŞ.,AKIE.,SıdıkaE.,UYSALM.,ÖZKUBATU.,SelmaC.,ALTUN
KÖNEZN.
INTCESS2016,3rd InternationalConference onEducationand SocialSciences, İstanbul, İstanbul,Türkiye,8 -10
Şubat2016
V. Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Yönelimve Bağımsız Hareket Değerlendirme Aracının YÖBDA
Geliştirilmesi Bir Ön Uygulama Çalışması
ARSLANTEKİNB.,DOĞANAYBİLGİA.,UYSALM.
25.UlusalÖzelEğitimKongresi,Türkiye,2 -04Aralık2015, ss.15
VI. Yazıca Zenginleştirilmiş Oyunun Anaokuluna DevamEden Zihinsel Engel i Çocukların Yazı
Farkındalığı Becerilerine Etkisi
DOĞANAYBİLGİA.,DemirM.
IV.UluslararasıOkulÖncesiEğitimiKongresi,Ankara,Ankara,Türkiye,2 -05Eylül2015
VI . Teacher Child Interactions During Storybook Reading: The Importance of Print Awereness
DOĞANAYBİLGİA.,ÇELİKA.,DemirM.,Sıdıka S.E.
V.EuropeanConference onSocialandBehavioralSciences,St.Petersburg,StPetersburg,Rusya,11 -14Eylül2014
VI I. Okuma Güçlüğü Olan Bir Öğrencide Okuma Akıcılığı, Doğruluğu ve Okuduğunu Anlamayı Geliştirmede
İki SağaltımPaketinin Etkililiğinin Karşılaştırılması
DOĞANAYBİLGİA.,ÇELİKA.,DemirM.,Sıdıka S.E.
23.UlusalÖzelEğitimKongresi,Bolu,Türkiye,30Ekim-01Kasım2013
IX. Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Özet Yazma Becerilerinde Uyarlanmış Çok Ögeli Bilişsel
Strateji Öğretiminin Etkililiği
DOĞANAYBİLGİA.,ÇELİKA.,DemirM.,Sıdıka S.E.
22.UlusalÖzelEğitimKongresi,Trabzon,Türkiye,11 -12Ekim2012
X. Ders KitaplarındakiMetinleri Yapılandırma ve Şematik Düzenleyici Oluşturma Stratejilerinin Zihinsel
Engel ilerin Eğitimi AnabilimDalı Öğrencilerine Öğretimi
DOĞANAYBİLGİA.,ÇELİKA.,DemirM.,Sıdıka S.E.
20.UlusalÖzelEğitimKongresi,Gaziantep,Türkiye,21 -23Ekim2010
XI. Modified Multi Component Cognitive Strategy Instruction: A Reading Comprehension Strategy
DOĞANAYBİLGİA.,ÇELİKA.,DemirM.,Sıdıka S.E.
The Second InternationalCongress ofEducationalResearch,Antalya,29Nisan-02Mayıs2010
XI . Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Bilgi VerenMetinleri Anlamalarında Uyarlanmış Çok Ögeli
Bilişsel Strateji Öğretiminin Etkililiği
DOĞANAYBİLGİA.,ÇELİKA.,DemirM.,Sıdıka S.E.
The First InternationalCongress ofEducationalResearch,Çanakkale,1 -03Mayıs2009
XI I. Tekrarlı Hikaye Kitabı Bakmanın Zihinsel Engel i Öğrencilerin İsimve EylemBildiren Sözcükleri
Kazanmalarında Etkililiği
DOĞANAYBİLGİA.,ÇELİKA.,DemirM.,Sıdıka S.E.
5.UlusalDilveKonuşmaBozukluklarıKongresi,Kuşadası,Türkiye,14 -17Nisan2009
XIV. Hafif Derecede Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilerde Aşamalandırılmış Dikte Tekniğinin
Hece Sonundaki Ünsüz Harfleri Doğru Okumada Etkililiği
DOĞANAYBİLGİA.,ÇELİKA.,DemirM.,Sıdıka S.E.
14.UlusalÖzelEğitimKongresi,Bolu,Türkiye,4 -06Kasım2004
XV. Uygun Olmayan Davranışı Uygun Davranışı Ödül endirmenin İşareti Olarak Kul anan Öğretim
Materyalinin Öğretmen Ödül erinin Arttırılmasına Etkisi
DOĞANAYBİLGİA.,ÖZYÜREKM.
12.UlusalÖzelEğitimKongresi,Ankara,Ankara,Türkiye,11 -12Kasım2002
Desteklenen Projeler
ÖzmenE.R. ,DoğanayBilgiA.,TürksevenC.M. ,SayınA.,TÜBİTAKProjesi,6-14YaşÖğrenmeGüçlüğüRiskiYaşayan
ÖğrencileriBelirlemekİçinDijitalÖlçekHazırlamaVeBireyseleştirilmişEğitimProgramıHazırlama-UygulamaYazılımı
Geliştirilmesi,2020 -2023
DOĞANAYBİLGİA.,ÖZMENE.R. ,CBStratejiveBütçeBaşkanlığı (KalkınmaBakanlığı) Projesi,Rehabilitasyon
MerkezlerininDisleksiliBireylereKatkısıVelilerinBeklentileriveBuKuruluşlarınVerimlilikAnalizi,2015 -2016
DoğanayBilgiA.,ArslantekinB.,AkıE.,TÜBİTAKProjesi,GörmeEngel iÖğrenciler İçinYönelimveBağımsızHareket
BecerileriDeğerlendirmeAracınınGeliştirilmesiYÖBDA,2014 -2016
DoğanayBilgiA.,ÖzmenE.R. ,CBStratejiveBütçeBaşkanlığı (KalkınmaBakanlığı) Projesi,DislektikBireylerinProfil
ÇıkarımıEğitimİhtiyaçlarıveBuBireylereHizmetVerenBirimlerinEğitimİhtiyaçAnalizi,2014 -2015
Kongre ve SempozyumKatılımı Faaliyetleri
ÖzelÖğrenmeGüçlüğüE-Sempozyumu,DavetliKonuşmacı, İstanbul,Türkiye,2020
26.UlusalÖzelEğitimKongresi,Panelist,Eskişehir,Türkiye,2016
Atıflar
ToplamAtıf Sayısı (WOS):5
h-indeksi (WOS):2